Cezary Kulesza

PARTNERZY

Prof. dr hab. Cezary Kulesza

Prof. dr. hab. Cezary Kulesza łączy wykonywanie zawodu adwokata z działalnością naukowo-dydaktyczną, kierując Katedrą Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent prawa i ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (Filii w Białymstoku). W 2007 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP Lech Kaczyńskiego tytuł profesora nauk prawnych. Główne zainteresowania badawcze to postępowanie karne (w szczególności problematyka prawa do obrony), wiktymologia i prawo karne gospodarcze. Jest autorem prawie 200 publikacji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał jako ekspert przy opracowywaniu opinii projektów nowelizacji k.p.k. i tzw. ustawodawstwa policyjnego dla potrzeb Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Rady Adwokackiej, Sejmu RP, Komisji d/s Kodyfikacji Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, projektów wytycznych Prokuratora Generalnego czy Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W latach 2009 – 2010 współpracował z Radą Konsultacyjną ds. Ofiar Przestępstw działającą przy Ministrze Sprawiedliwości a w latach 2010- 2016 r., był członkiem Zespołu Doradców Prokuratora Generalnego RP ds. Ofiar Przestępstw. Odbył aplikację sędziowską w okręgu b. Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku, którą zakończył złożeniem egzaminu sędziowskiego w 1990 r. W latach 1990-2003 wykonywał zawód radcy prawnego.

Zawód adwokata wykonuje od dnia 15 kwietnia 2003 r. w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku. W swojej pracy obrońcy i pełnomocnika wykorzystuje zarówno swoje doświadczenie jako ekonomista (w latach 1990 – 1991 był Dyrektorem Białostockiej Izby Gospodarczej a w okresie 1992 – 1994 Dyrektorem Centrum Doradczego Biznesu – Fundusz Phare) jak i wcześniejsze doświadczenia w dziedzinie prawa gospodarczego, karnego gospodarczego i karnego skarbowego nabyte w ciągu 13 lat wykonywania zawodu radcy prawnego. Biegle zna język prawniczy angielski, niemiecki i rosyjski.

Prof. Cezary Kulesza kocha zwierzęta i walczy o ich prawa w kraju i za granicą (na zdjęciu wraz z członkami Światowego Stowarzyszenia Wiktymologii na sympozjum w Hong Kongu, 10-14 czerwca 2018). Jest członkiem Zespołu d/s Ochrony Zwierząt Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

cezarykulesza@adwokatkpk.pl