Prof. dr hab. Cezary Kulesza

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH I SZKOLENIACH

Prof. dr hab. Cezary Kulesza

 1. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 5-6 kwietnia 2004, Międzynarodowa Konferencja poświęcona przewlekłości postępowania karnego oraz środkom służącym jego przyspieszeniu.
 2. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9-12 listopada  2006, Międzynarodowa Konferencja poświęcona Europejskiemu Nakazowi Aresztowania: “The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union” – referat The European Arrest Warrant and effective defence.
 3. Kamień Śląski 6-7 maja 2008 r.- Międzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. „Pozycja ofiary w procesie karnym- standardy europejskie a prawo krajowe” wygłoszony referat „ Realizacja europejskich standardów w zakresie ofiar przestępstw w polskim prawie karnym”
 4. 22-25 maj 2008 r. Międzynarodowe Sympozjum praktyków wymiaru sprawiedliwości i studentów Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA organizowanym przez Westphalen Wilhelm Universität in Münster pod patronatem Prezesa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości- wykład inauguracyjny „Developments of the European Criminal Justice Systems at the Turn of the Century”
 5. 21- 22 listopad 2008- udział w międzynarodowej konferencji organizowanej w Warszawie z okazji 200 – lecia Wydziału Prawa UW w Warszawie „Europejski Kodeks Postępowania Karnego” – referat „Ewolucja europejskich modeli postępowania przygotowawczego na przełomie wieków (opublikowany).
 6. 27-28 listopad 2008 – udział w międzynarodowej konferencji i grupach dyskusyjnych „Effective Criminal Defence Rights in Europe” w Maastricht  organizowanej przez Maastricht University, Open Society Justice Initiative „Justice” w ramach projektu sponsorowanego przez  UE pod tym samym tytułem.
 7. 7-9 maja 2009 – udział w międzynarodowej konferencji „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej a instytucja Prokuratury Europejskie” zorganizowanej w Warszawie przez OLAF przy współpracy z Sądem Najwyższym i Towarzystwem Badaczy Prawa Europejskiego (głos w dyskusji).
 8. W dniach 23-24 czerwca 2010 r. brał udział w międzynarodowej konferencji w Brukseli podsumowującej projekt badawczy z Maastricht t. „Effective Criminal Defence Rights in Europe – beyond Stockholm”.
 9. Organizacja i udział w dniu 17 stycznia 2011 r. w Międzynarodowym Seminarium (z udziałem sędziów z Anglii)t. „Konsensualne formy zakończenia postępowania karnego oraz eliminacja nielegalnych dowodów w procesie angielskim i polskim” na Wydziale Prawa UwB – referat: „Porozumienia w polskim procesie karnym z perspektywy ich uczestników i sądu (w świetle  badań) – opublikowany w języku angielskim.
 10. Udział w Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2011r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisję Europejską, Akademię Prawa Europejskiego (ERA) oraz Europejską radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych (The Council of Bars and Law Societies of Europe- CCBE) n.t. Pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej – głos w dyskusji n.t. Projekt Dyrektywy UE z 18.06.2011r. o korzystaniu z pomocy obrońcy w świetle prawa polskiego”.
 11. Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 11-12.X.2012r przez SN z udziałem sędziów OLG Koblenz (Niemcy) n.t. „Prawo karne procesowe- środki zapobiegawcze”, Warszawa, SN – głos w dyskusji.
  Udział w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez OLAF n.t. „ Dowody w sprawach o naruszenie interesów finansowych UE” , Warszawa 18 – 19.X.2012 r. – głos w dyskusji.
 12. Udział w I Seminarium międzynarodowym z cyklu „Prawo i kultura” („Law & Culture”), zorganizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa UwB, Białystok 14.01.2013 r. – referat n.t. ,Strony postępowań karnych. Kultura sądowa a zasada równości broni” – opublikowany w języku angielskim.
 13. Udział w Międzynarodowej Konferencji „Neue Tendenzen in Straftprozessrecht – Ukraine, Polen, Deutschland”, referat „Effektive Verteidigung und Rechtsschutz im Ermittlungsverfahren in Polen“(opublikowany), Institute fur Ostrecht, 22-24.05.2013 r., München, Niemcy.
 14. Udział w Międzynarodowej Konferencji „International Criminal Court. Theory. Practice. Challenges”, Wydział Prawa UJ, Kraków 14-15.10.2016.
 15. Udział w międzynarodowej konferencji :VIII Annual Conference of the  Victimology Society of Serbia n.t. „Victims between security, human rights and justice: Local and global context” , Belgrad, 30 XI- 1 XII 2017 r.
 16. Udział w międzynarodowej konferencji:  „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”, WPi A UJ, Kraków , 8 grudnia 2017.
 17. Udział w międzynarodowej konferencji p.t.:  European Conference on Comparative Crimina Law and Justice, Warszawa,    25-26.05.2018, wygłoszenie referatu n.t.: ” The influence of the European Convention on Human Rights on the Polish model of appeal proceedings (współautor- A.Niegierewicz)
 18. Udział jako jedyny reprezentant Polski w: The 16th International Symposium of the World Society of Victimology  2018 n.t. ” Victims and Victimization: Moving Towards an International  Victimology”, Hong Kong, 10-14.06.2018, referat n.t.: ” Fair  trial for a  victim of  crime ? – European standards and Polish experience
 19. Udział w 20th International Conference on Criminal Justice, Paryż, 25-26.06.2018, referat n.t. „Polish Adversarial Trial: Analysing the Fairness of New Model of Appeal Proceedings in the Context of Delivered Research (współautor K. Łapińska).
 20. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, Kraków 25-28.09.2008, referat: „Sędzia śledczy na tle zmian europejskich modeli postępowania przygotowawczego- opublikowany”.
 21. Udział w Konferencji „Rzetelny proces karny”,Trzebieszowice 19-21.09.2009, głos w dyskusji – opublikowany;
 22. Udział w konferencji organizowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości przez Komisję Kodyfikacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości ds. Reformy Prawa Karnego, Warszawa 30.03.2010, referat: „Przemodelowanie postępowania przygotowawczego w połączeniu z modelem rozprawy głównej” – opublikowany.
 23. Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości p.t. „Mediacja dla każdego”, Warszawa 15.10.2009, referat: „Prawa podmiotowe pokrzywdzonego a instytucja mediacji w sprawach karnych”, opublikowany w: „Mediacja dla każdego”, red. L. Mazowiecka, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 24. Udział w konferencji zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego RP z
  okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, Warszawa 21.10.2010, referat: „Za
  i przeciw mediacji w obowiązującym ustawodawstwie” – opublikowany.
 25. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji n.t. „Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa”, Brunów 13-14.05.2010, referat: „Etyka prawnicza jako gwarancja rzetelnego procesu” – opublikowany
 26. Udział w Konferencji p.t. „Wiktymizacja wtórna” zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego RP i Wolters Kluwer z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, Warszawa 22.02.2011, referat: „Rola pełnomocnika w ochronie praw pokrzywdzonego – opublikowany.
 27. Udział w Zjeździe Katedr Postępowania Karnego w Łodzi, n.t. „Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego”, Łódź 19-21.09.2011, referat: „Uwarunkowania efektywności obrony w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych” – opublikowany.
 28. Udział w konferencji zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego i Wydawnictwo Wolters Kluwer w Warszawie n.t. „Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro”, Warszawa, 10.10.2011, referat „Mediacja jutro – k.p.k. oczekuje na zmiany” (współautor D. Kużelewski) – opublikowany.
 29. Udział w Konferencji organizowanej pod patronatem Prokuratora Generalnego RP i Wydawnictwa Wolters Kluwer w Warszawie z okazji Międzynarodowego Tygodnia Ofiar Przestępstw n.t. „Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce – teraźniejszość i przyszłość”, Warszawa 02.2012, referent razem z E. Bieńkowską, referat: „Kompensata państwowa: geneza, znaczenie i standardy kształtowania instytucji” – opublikowany.
 30. Udział w Debacie Publicznej: Sprawne i służebne państwo „Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego”, zorg. przez Kancelarię Prezydenta RP, Belweder, Warszawa 30.05.12, głos w dyskusji  – opublikowany.
 31. Udział w Zjeździe Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, zorg. przez Katedrę Prawa Karnego UJ w dniach 5-7.09.2012, głos w dyskusji.
 32. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w dniach 22-23.11.2012, na Wydziale Prawa UwB n.t. „Zwalczanie przemytu – różne perspektywy, wspólny cel”, referat: „Karnoskarbowe regulacje dotyczące problematyki zwalczania przemytu” – opublikowany.
 33. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ku kontradyktoryjności? Proces Karny w świetle projektowanych zmian„, UAM, Poznań 22-23.04.2013, referat: ”Kontradyktoryjność postępowania odwoławczego w świetle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego Komisji Kodyfikacyjnej z dnia 8 listopada 2012 r. (druk sejmowy nr 870)” – opublikowany.
 34. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Kryminalistyki pt. „Współczesna kryminalistyka-wyzwania i zagrożenia”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Szczytno, 9-11.09.2013,  udział w Radzie Programowej, przewodniczenie sesji oraz wygłoszenie referatu: „Dowód z opinii biegłego w świetle zmian procedury karnej” – opublikowany.
 35. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar przestępstw” w Prokuraturze Generalnej, Warszawa 1-2.12.2015, referat: „Ochrona pokrzywdzonych w procesie karnym” – opublikowany.
 36. Udział w Konferencji „Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar”, Warszawa 22.02.2016, referat: „Ocena zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego” (współautor – dr Piotr Starzyński), opublikowany w: Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar / red. nauk. Lidia Mazowiecka/Warszawa, Wolters Kluwer 2016.
 37. Udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego w Sopocie, Sopot 2-4.06.2016, referaty: „Model postępowania przygotowawczego – perspektywa obrony” oraz „Ewolucja polskiego modelu postępowania odwoławczego w sprawach karnych w świetle zasad rzetelnego procesu” (współautorstwo: Kużelewski, K. Boratyńska, E. Kowalewska-Borys, M. Mańczuk,  K.Łapińska,  I. Urbaniak-Mastalerz).
 38. Udział w konferencji „Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r.”, UMK, Toruń 22-23.09.2016 r., referat: „Apelacja po nowelizacji”.
 39. Udział w Konferencji naukowej w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej pt. „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016”, UŁ, Łódź 08.12.2016, referat: „Wybrane problemy zaskarżania wyroków zapadłych wskutek porozumień procesowych w postępowaniu karnym skarbowym”, opublikowany w: Verba volant, scripta manent: proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. nauk. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2016.
 40. Udział w dwóch konferencjach zorganizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Sandomierzu w dniach 25 i 26 kwietnia 2017 r. „Odformalizowanie postępowania karnego. Perspektywy i rzeczywistość”„ (referat: Rzetelność postępowania odwoławczego w świetle badań aktowych (współautorstwo A. Niegierewicz i I. Urbaniak-Mastalerz) oraz Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VII nt. „Problemy kontroli decyzji procesowych”,referat: „Apelacja w procesie rosyjskim”
 41. Organizacja VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, Białystok, 20-22.09.2018, referat :”Reformy procedury karnej z perspektywy obrońcy i przewodniczenie panelowi  VII” Prawo do obrony”
 42. IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego pod Honorowym Patronatem RPO i I Prezes SN, Łódź 16-18 września 2019 r., referat n.t. „Wpływ wiktymologii na rozwój procesu karnego”.
 43. Konferencja Ponadczasowość zasad etyki zawodu adwokata a granice ich ewentualnej modyfikacji, 12 grudnia 2019r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 44. Konferencja ku pamięci Prof. Andrzeja Murzynowskiego: „Istota i zasady procesu karnego – 25 lat później“, Warszawa, dnia 13 grudnia 2019r. – Uniwersytet Warszawski referat n.t.” Zasady procesowe 25 lat później”.

 

Udział w grantach badawczych:

 1. W latach 2007 – 2008 Prof. Cezary Kulesza był kierownikiem grantu badawczego KBN realizowanego prze Katedrę Postępowania Karnego UwB n.t. „Porozumienia procesowe w ocenie praktyków” w ramach którego dokonano m.in. badań ankietowych 1400 prokuratorów i sędziów z całej polski i zorganizowano w Białymstoku w maju 2008 r. ogólnopolską konferencję, której pokłosiem była publikacja pod jego redakcją „Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości” Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2009).  Efektem tego grantu są również monografie pod jego redakcją: „Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, Białystok 2010 r. oraz „Criminal Plea Bargains in the English and the Polish Administration of Justice Systems in the Context of the Fair Trial Guarantees, Białystok 2011.

 2. W latach 2008 – 2010  Prof. Cezary Kulesza uczestniczył jako ekspert w   finansowanych przez KBN i UE dwóch projektach badawczych: „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej w warunkach bezpiecznego przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego” Projekt rozwojowy nr OR00004007 (ESOM komercyjny) oraz „Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych” POKL.05.02.03-00-027/09 (ESOM policyjny w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki). W ramach tych projektów opublikował artykuł: „Implementation of the Framework Decision of the EU Council of 23.07.2003 (2003/577/WSiSW) on the Execution in the European Union of Orders Freezing Property or Evidence in the Selected Member States”, Internal Security 2010, vol. 2.

 3. W latach 2014 – 2016 był jednym z wykonawców projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne” p.t. Pilotażowe wdrożenie modelu „Community Court” jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce” . Prof. Cezary Kulesza jest współredaktorem i współautorem opublikowanej w ramach tego projektu monografii „Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości” (Białystok 2015)
   Prof. Cezary Kulesza był w latach 2015-2019  kierownikiem grantu badawczego pt. „Czy polski model postępowania odwoławczego jest rzetelny” (OPUS HS 5) . Efektem grantu były liczne wystąpienia na konferencjach w kraju i za granicą (zob. wykaz konferencji) oraz publikacja monograficzna „ Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research : collective monograph / ed. by Cezary Kulesza/: Białystok, Temida 2, 2019.