Dr Adam Bułat

PUBLIKACJE NAUKOWE

Dr Adam Bułat

 1. A. Bułat, Charakterystyka formy kwalifikowanej przestępstwa handlu narkotykami przez pryzmat orzecznictwa polskich sądów karnych (w:) M. Szostak (red.) Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Prace z nauk penalnych oraz prawa międzynarodowego i europejskiego, Wrocław 2010, s. 23 – 31.
 2. A. Bułat, Kierunki zapowiadanych zmian w porozumieniach karnoprocesowych – analiza oraz ocena projektu autorstwa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Konferencja Naukowa „Nauki Penalne – wczoraj, dziś i jutro”, Białystok, 10-11 grudnia 2012 r.
 3.  A. Bułat, Zakres zastosowania przestępstwa korupcji w sporcie (art. 46 ustawy o Sporcie), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość w sporcie”, Toruń/Bydgoszcz, 6-8 listopada 2013 r.
 4. A. Bułat, Adversarial Trial in Poland: Present Situation and the Reform, International Seminar „Adversary trial in the United States and in Poland. American experience and the Polish reform”, Toruń, 28 listopada 2013 r.
 5. A. Lach (red.) we współpracy z A. Bułat, Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Toruń 2014.
 6. M. Rocławska, A. Bułat, Zaskarżalność ustaleń faktycznych w wyrokach wydanych w trybie art. 343 k.p.k. oraz 387 k.p.k. a zasada prawdy materialnej (w:) A. Lach (red.) we współpracy z A. Bułat, Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Toruń 2014, s. 181-190.
 7. A. Bułat, Konstytucyjność tzw. klubowego zakazu stadionowego z art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Konferencja Naukowa „Aktualne problemy kultury fizycznej – aspekty prawne, ekonomiczne i pedagogiczne”, Bydgoszcz, 22 maja 2014 r.
 8. M. Rocławska, A. Bułat, Wznowienie postępowania w przypadku wyroków wydanych in absentia, Konferencja Naukowa „Środki zaskarżenia w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego”, Toruń, 9-10 czerwca 2014 r.
 9. A. Bułat, Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w prawie federalnym USA, Anglii i Włoch, Palestra 2014, nr 7-8, s. 185-196.
 10. A. Bułat, „Klubowy zakaz stadionowy” – sankcja administracyjna czy środek penalny?, Prokuratura i Prawo 2014, nr 9, s. 155-165.
 11. M. Rocławska, A. Bułat, Towards an American model of criminal process: The reform of the Polish Code of Criminal Procedure, Baltic Journal of Law & Politics 2014, vol. 7 nr 1, s. 1-10.
 12. M. Berent, A. Bułat, Raz jeszcze o wariografii w polskim procesie karnym. Uwagi z perspektywy kryminalistycznej i historyczno-prawnej. Cz. I (w:) M. Kuczera (red.), Zagadnienia poruszane przez młodych naukowców, Kraków 2015.
 13. M. Berent, A. Bułat, Raz jeszcze o wariografii w polskim procesie karnym. Uwagi z perspektywy karno-procesowej. Cz. II (w:) M. Kuczera (red.), Zagadnienia poruszane przez młodych naukowców, Kraków 2015.
 14. M. Rocławska, A. Bułat, New model of criminal trial in Poland, International Seminar „Contradictory criminal trial in US and in Poland: similarities and differences”, Toruń, 22 października 2015 r.
 15. A. Bułat, Sz. Raniszewski, Kontratyp ryzyka sportowego a sztuki walki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sporty walki – filozofia, organizacja, prawo”, Lublin, 15 września 2016 r.
 16. A. Bułat, Skazanie w trybach konsensualnych – sposób na przyśpieszenie postępowania karnego czy zagrożenie dla interesu oskarżonego? (w:) T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba Volant, Scripta Manent. Proces Karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017, s. 868-878.
 17. A. Bułat, Rzetelność postępowania dyscyplinarnego, Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych, Lubin, 23 listopada 2018 r.
 18. A. Bułat, Przestępstwo organizacji imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami lub przeprowadzenie jej wbrew zakazowi a zasada nullum crimen sine lege (w:) J. Janikowski, R. Krajewski (red.), Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń, Bydgoszcz 2019
 19. A. Bułat, Zaufanie jaki podstawa stosunku obrończego, Seminarium Naukowe Etyka zawodowa w polskim procesie karnym w obliczu współczesnych wyzwań, Bydgoszcz, 09 Stycznia 2020 r.