Prof. dr hab. Cezary Kulesza

PUBLIKACJE NAUKOWE

Prof. dr hab. Cezary Kulesza

 1. „Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym w  systemach prawnych niektórych państw  zachodnich”, PiP nr 4, 1987, s. 83-95;
 2. „Sędzia śledczy w polskim modelu postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym”, PiP nr 12, 1988, s. 93-104;
 3. „Sędzia śledczy w polskim modelu postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym”, Wydawnictwo Filii UW, Białystok 1991;
 4. „Prawa podmiotowe osoby pokrzywdzonej przestępstwem w świetle niektórych zasad procesowych”, PiP nr 7, 1991, s. 40-51;
 5. „Prawo pokrzywdzonego do obrony swoich interesów w polskim procesie karnym”, w: Wiktymologia w Europie. Materiały I Międzynarodowej Konferencji n.t. wiktymologii w Europie Wschodniej i Zachodniej ((Konstancin 17-22.03.1991) (E. Bieńkowska-red.), Warszawa 1993, s. 303-323);
 6. Jakość współpracy policji z ofiarą przestępstwa jako miernik efektywności pracy organów ścigania na przykładzie państw Europy Zachodniej i USA” w: „Przegląd Policyjny” nr 3-4, 1993, s. 32-42;
 7. „Konflikt interesów między oskarżonym a ofiarą przestępstwa w polskim, niemieckim, francuskim i amerykańskim systemie wymiaru sprawiedliwości”, w: Ofiara przestępstwa w systemie wymiaru sprawiedliwości. Materiały II międzynarodowej konferencji n.t. wiktymologii w Europie Wschodniej i Zachodniej ((Mądralin k. Warszawy, 14-16.01.1993) (E. Bieńkowska-red.), Warszawa 1993);
 8. „Jak postępować z ofiarami przestępstw. Poradnik dla praktyków” (współaut. z E. Bieńkowską), Białystok 1993, DW Totus, s. 120;
 9. „Problemy przesłuchiwania ofiar przestępstw seksualnych w świetle badań praktyki Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA” w: „Przegląd Sądowy” nr 1, 1994, s. 83-96.);
 10. „Mediacja a system wymiaru sprawiedliwości (szanse, ograniczenia, zagrożenia)”, PiP nr 12, 1995, s. 43-57;
 11. „Środki przymusu procesowego” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok1998;
 12. „Strony procesowe” w: :”Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 13. „Sąd” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 14. „Powód cywilny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 15. „Poszczególne przesłanki procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 16. „Postępowanie przygotowawcze” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 17. „Postępowanie karne międzynarodowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 18. „Pokrzywdzony” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 19. „Oskarżyciel publiczny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 20. „Oskarżyciel prywatny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 21. „Oskarżony” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 22. „Organizacja i zasady działania prokuratury” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 23. „Dowody” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 24. „Czynności procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, Temida 2, Białystok 1998;
 25. „Zasada szybkości w postępowaniu karnym skarbowym”, Prokuratura i Prawo 2001, nr 1, s. 22-37;
 26. „Wiktymologiczno-prawne aspekty przestępstwa oszustwa”, Jurysta 2001, nr 3/4, s. 17-22;
 27. „Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu karnym skarbowym”, Radca Prawny 2001, nr 3, s. 20-35;
 28. Glosa I do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2000 r., I KZP 24/2000, OSNKW 2000, nr 11, poz. 96, Prokuratura i Prawo 2001, nr 7-8, s. 101-111;
 29. Model postępowania sądowego – więcej oficjalności czy kontradyktoryjności [głos w dyskusji] w: Postępowanie karne w XXI wieku : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Popowo 26-28 października 2001 r. / pod red. Piotra Kruszyńskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 139-142;
 30. „Środki przymusu procesowego” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 290-308;
 31. „Strony procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 151-158;
 32. „Sąd ” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 135-150;
 33. „Powód cywilny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 185-192;
 34. „Poszczególne przesłanki procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 119-134;
 35. „Postępowanie przygotowawcze” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 309-336;
 36. „Postępowanie karne międzynarodowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 489-496;
 37. „Pokrzywdzony” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 170-173;
 38. „Oskarżyciel publiczny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 159-163;
 39. „Oskarżyciel prywatny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 181-184;
 40. „Oskarżyciel posiłkowy” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s.174-180;
 41. „Organizacja i zasady działania prokuratury” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s.164-169;
 42. Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego z 20 listopada 2001 r. (WKN 18/01), Przegląd Prawniczy 2003, nr 2, s. 153-157;
 43. „Dowody” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s.250-289;
 44. „Czynności procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 2 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2003, s. 215-249;
 45. „Uwarunkowania efektywności prawa do obrony w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego” w: „Problemy znowelizowanej procedury karnej: materiały Konferencji Naukowej, Rzeszów-Czarna, 17-18 października 2003 r.”, pod red. Zbigniewa Sobolewskiego, Grażyny Artymiak i Czesława Pawła Kłaka, Kraków, Zakamycze 2004, s. 11-28;
 46. „Usprawnianie postępowania karnego w Niemczech i Polsce” (współaut. z Katarzyna T. Boratyńska), Prokuratura i Prawo 2004, nr 4, s. 7-36;
 47. „Środki przymusu procesowego” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 290-308;
 48. „Strony procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 151-158;
 49. „Sąd” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 135-150;
 50. „Prawo krzywdzące przedsiębiorców: wybrane aspekty ingerencji państwa w sferę wolności działalności gospodarczej”, Temida 2, Białystok 2004;
 51. „Powód cywilny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 185-192;
 52. „Poszczególne przesłanki procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 119-134;
 53. „Postępowanie przygotowawcze” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 309-339;
 54. „Postępowanie karne międzynarodowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 489-496;
 55. „Pokrzywdzony” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 170-173;
 56. „Oskarżyciel publiczny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 159-163;
 57. „Oskarżyciel prywatny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s.181-184;
 58. „Oskarżyciel posiłkowy” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s.174-180;
 59. „Organizacja i zasady działania prokuratury” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s.164-169;
 60. „Obrońca w postępowaniu przygotowawczym (wybrane aspekty)” w: „Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza”, red. Andrzej Marek, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2004, s. 201-217;
 61. „Funkcje i zadania obrońcy w niemieckim procesie karnym”, Ius et Administratio 2004, z. 3, s. 7-24;
 62. „Dowody” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 250-289;
 63. „Czynności procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 3 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2004, s. 215-249;
 64. „Uwarunkowania efektywności udziału obrońcy w procesie karnym w świetle orzecznictwa sądów niemieckich” w: „Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii”, T. 3, red. Emil W. Pływaczewski, Temida 2, Białystok 2005, s.102-125;
 65. „Prawo do obrony w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu” (współaut. Luiza Łamejko) w: „Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie”, pod red. Elżbiety Dyni i Czesława Pawła Kłaka, Mitel, Rzeszów 2005, s. 51-68;
 66. Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Kraków, Zakamycze 2005;
 67. „Zasada wolności działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego” w: „Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych”, red. nauk. Adam Jamróz, Stanisław Bożyk, Temida 2, Białystok 2006, s. 152-167;
 68. „Szybkość postępowania karnego skarbowego a zasada lojalności procesowej” w: „Skuteczność procesu wykrywczo-dowodowego a obowiązki i uprawnienia organów ścigania, materiały pokonferencyjne”, pod red. Janusza Bryka, Mirosława Jana Lisieckiego, Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2006, s. 33-42;
 69. „Prowadzenie działalności gospodarczej przez” w: „Regulacje prawne ochrony zdrowia”, pod red. Adama Górskiego i Pawła Dzienisa, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2006, s. 81-94;
 70. „Prawo do obrony formalnej a zasada prawdy obiektywnej” w: „Zasada prawdy materialnej, materiały z konferencji Krasiczyn 15-16 października 2005 r.”, pod red. Zbigniewa Sobolewskiego i Grażyny Artymiak, Wolters Kluwer PolskaKraków, Zakamycze, Warszawa 2006, s. 55-77;
 71. „Niektóre karnoprocesowe aspekty prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego” w: „Państwo – prawo – jednostka : problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych”, pod red. Czesława Pawła Kłaka, Katarzyny Kaczmarczyk i Andrzeja Kiełtyki, Rzeszów 2006-2007, s. 345-361;
 72. „Refleksje na temat obrony formalnej w postępowaniu przyspieszonym” w: „Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi”, pod red. Ireneusza Nowikowskiego, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 355-366;
 73. „Europejski standard efektywnej obrony z urzędu w orzecznictwie SN”, Państwo i Prawo 2007, nr 8, s. 58-70;
 74. „Efektywna obrona w postępowaniu przygotowawczym a favor procuratori”, Prokuratura i Prawo 2007, nr 4, s. 5-33;
 75. „Efektywna obrona a problem favor judicis” w: „Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Geberle”, pod red. Krzysztofa Krajewskiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, Kraków 2007, s. 239-260;
 76. „Wybrane etyczne aspekty ‚usprawniania’ polskiej procedury karnej” w: „Skargowy model procesu karnego : księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi”, pod red. Anny Gereckiej-Żołyńskiej,  Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 205-220;
 77. „The European Arrest Warrant and effective defence – discussion comment” w: „The European Arrest Warrant and its implementation in the member states of the European Union”, Adam Górski, Piotr Hofmański, C.H. Beck, Warszawa 2008, s.136-145;
 78. „Sędzia śledczy a współczesny proces karny (na tle prawnoporównawczym)”, Państwo i Prawo 2008, z. 7, s. 20-34;
 79. „Realizacja europejskich standardów dotyczących traktowania ofiar przestępstw w polskim prawie karnym” w: „Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe”, pod red. Tadeusza Cieleckiego, Joanny Beaty Banach-Gutierrez, Arlety Suchorskiej, Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2008, s. 24-46;
 80. „Powrót konfiskaty mienia?”, Prokuratura i Prawo 2008, nr 3, s. 35-47;
 81. „Dylematy stosowania przez sądy aresztu tymczasowego (uwagi na tle doświadczeń francuskich)” w: „Czynności dochodzeniowo-śledcze i działania operacyjne policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym, materiały pokonferencyjne”, pod red. Stefana Lelentala, Jana Kudrelka, Izabeli Nowickiej, Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2008, s. 118-129;
 82. „Czynności operacyjno-rozpoznawcze a zasada rzetelnego procesu w orzecznictwie Trybunału w Strasburgu i sądów polskich”, Przegląd Policyjny 2008, nr 2, s. 49-67;
 83. „Zasada jawności a prawo do obrony” w: „System wymiaru sprawiedliwości a media”, pod red. Cezarego Kuleszy, Temida 2, Białystok 2009, s. 23-39;
 84. „Porozumienia procesowe z perspektywy obrońcy” w: „Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, pod red. Cezarego Kuleszy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 65-81;
 85. „Kastracja chemiczna – opinia do projektu o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji z 9 października 2008 r.” (współaut.  Piotr Starzyński), Palestra 2009, nr 11-12, s. 126-139;
 86. „Jakość obrony formalnej jako warunek rzetelnego procesu (refleksje prawnoporównawcze)” w: „Rzetelny proces karny : księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy”, pod red. Jerzego Skorupki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 145-167;
 87. „Effective Defence in the Pre-trial Detention Proceedings (Remarks in the Light of the Judgment of Strasburg Tribunal of January 15, 2008, Łaszkiewicz v. Poland)” w: „Current Problems of the Penal Law and the Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie”, red. by Emil W. Pływaczewski, Temida 2, Białystok 2009, s. 283-301;
 88. „Efektywność mediacji w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej” (współaut. Dariusz Kużelewski) w: „Mediacja”, pod red. Lidii Mazowieckiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 116-145;
 89. „Antycypacja odpowiedzialności karnej oskarżonego jako podstawa angażowania się obrońcy w porozumienia procesowe” (współaut. Łukasz Budźko) w: „Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian”, pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 286-301;
 90. „Zasady prowadzenia egzekucji [art. 26-55a]” w: „Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz”, pod red. Dariusza R. Kijowskiego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 342-476;
 91. „Sędzia śledczy na tle zmian europejskich modeli postępowania przygotowawczego” w: „Węzłowe problemy procesu karnego”, pod red. Piotra Hofmańskiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 124-145;
 92. „Sędzia śledczy : inkwizytor czy gwarant praw jednostki? Refleksje historyczno-prawnoporównawcze” w: „O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Księga II”, kom. red. Marian Mikołajczyk, Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, Katowice 2010, s. 985-1003;
 93. „Rozstrzygnięcie sprawy karnej w rozsądnym czasie jako gwarancja rzetelnego procesu (uwagi na tle prawnoporównawczym)”, Białostockie Studia Prawnicze 2010, z. 7, s. 283-297;
 94. „Rola sądu w procesie karnym na tle modelu postępowania przygotowawczego (uwagi prawnoporównawcze i de lege ferenda)” w: „Sąd dla obywatela – alternatywne rozwiązywanie sporów i rola sądów karnych”, pod red. Anny Adamskiej-Gallant, Jacka Przyguckiego, C.H. Beck, Warszawa 2010, s.101-152;
 95. „Prawa podmiotowe pokrzywdzonego a instytucja mediacji w sprawach karnych” w: „Mediacja dla każdego”, pod red. Lidii Mazowieckiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa  2010, s. 41-67;
 96. „Porozumienia procesowe w europejskich systemach wymiaru sprawiedliwości ” w: „Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości: opracowanie w oparciu o materiały z grantu badawczego”, red. Cezary Kulesza, Temida 2, Białystok 2010, s. 11-61;
 97. „Obowiązek uzasadniania orzeczeń sądowych a prawo do obrony” (współaut. Rossana Starzyńska), Prokuratura i Prawo 2010, nr 5, s. 15-30;
 98. „Obowiązek naprawienia szkody a reguła onus probandi” w: „Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian”, pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 245-268;
 99. Implementation of the Framework Decision of the EU Council of 22.07.2003 (2003/577/WSiSW) on the Execution in the European Union of Orders Freezing Property or Evidence in the Selected EU-Member States”, Internal Security 2010, nr 1, s. 7-28;
 100. „Głos w dyskusji” w: „Rzetelny proces karny: materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice 17-19 września 2009 r.”, pod red. Jerzego Skorupki, Wojciecha Jasińskiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 129-135;
 101. Abstrakt referatu n.t. Zasada szybkości postęppowania a prawo do obrony, Czas i jego znaczenie w prawie karnym: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007, pod red. Jarosława Warylewskiego, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk  2010, s. 211-215;
 102. „Za i przeciw mediacji w sprawach karnych na gruncie aktualnej regulacji prawnej”, w: „Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej”, red. Lidia Mazowiecka, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 33-54;
 103. Projekt Europejskiej Dyrektywy z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wsparcia i ochrony ofiar w świetle prawa polskiego, Prokuratura i Prawo 2011, nr 12, s. 5-27;
 104. Pokrzywdzony we współczesnym Procesie Franza Kafki, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011, nr specj., s. 209-218;
 105. „Obrona w sprawach karnych skarbowych i gospodarczych w procesie amerykańskim” w: „Funkcje procesu karnego : księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana”, pod red. Tomasza Grzegorczyka, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 317-333;
 106. „Etyka prawnicza jako gwarancja rzetelnego procesu” (współaut. Piotr Starzyński) w: „Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa”, red. Jerzy Skorupka, Izabela Hayduk-Hawrylak, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,s. 50-72;
 107. „Deprecjacja rozprawy głównej w procesie karnym z perspektywy obrońcy – uwagi na tle prawnoporównawczym” w: „Iudicium et scientia : księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika”, pod red. nauk. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Adama Tarachy, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 271-301;
 108. „Criminal procedure” w: „Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika”, Halina Sierocka [koordynator merytoryczny], Publikator, Białystok 2011, s. 193-208;
 109. Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice system in the context of the fair trial guarantees: collective work, ed. by Cezary Kulesza, Temida 2, Białystok 2011;
 110. „Compliance of plea bargaining in the Polish criminal process with fair trial requirements from the point of view of its participants and the court” w: „Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees: collective work”, ed. by Cezary Kulesza, Temida 2, Białystok 2011, s. 48-88;
 111. Unia Europejska w obronie podejrzanego (współaut. Piotr Starzyński), Państwo i Prawo 2012, nr 8, s. 33-47;
 112. The relative nature of absolute violations of the right to defense as grounds for appeal, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2012, nr 31 (44), s. 99-112;
 113. „Środki przymusu procesowego” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 274-292;
 114. „Strony procesowe ” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s.137-143;
 115. „Sąd” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 122-136;
 116. „Przesłanki procesu karnego” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 101-121;
 117. „Rola pełnomocnika w ochronie praw pokrzywdzonego” w: „Wiktymizacja wtórna: geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw”, red. nauk. Lidia Mazowiecka, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 108-135;
 118. Proektiruemaja novellizacija procedury pol’skogo ugolovnogo sudoproizvodstva s perspektivy nektorych principov ugolovno-procesual’nogo prava,  Białostockie Studia Prawnicze 2012, z. 11, s. 141-153;
 119. „Powód cywilny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 169-175;
 120. „Postępowanie przygotowawcze” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 293-320;
 121. „Postępowanie karne międzynarodowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 478-531;
 122. „Pokrzywdzony” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 155-158;
 123. „Oskarżyciel publiczny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 144-148;
 124. „Oskarżyciel prywatny” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 165-168;
 125. „Oskarżyciel posiłkowy” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 159-164;
 126. „Organizacja i zasady działania prokuratury” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 149-154;
 127. Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe, Difin, Warszawa 2012, 282 s.;
 128. „Ewolucja zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy w kontekście gwarancji rzetelnego procesu” w: „Państwo prawa i państwo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla”, T. 2, red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Wlodzimierz Wróbel, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 1673-1692;
 129. „Dowody” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 234-273;
 130. „Czynności procesowe” w: „Wykład prawa karnego procesowego”, red. nauk. Piotr Kruszyński, wyd. 4 popr. i uzup., Temida 2, Białystok 2012, s. 204-233;
 131. „Developments of the European criminal justice systems: defence perspective” w: „Current problems of the penal law and criminology: Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie”, ed. by Emil W. Pływaczewski, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 317-336;
 132. „Uwarunkowania efektywności obrony w sprawach karnych skarbowych i gospodarczycch: (uwagi na tle prawnoporównawczym)” w: „Z problematyki funkcji procesu karnego”, red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 288-295;
 133. „Sprawiedliwa kara a konsensualne formy zakończenia postępowania karnego (uwagi na tle orzecznictwa sądowego)” w: „Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje”, red. nauk. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 923-941;
 134. „Prawda w (o) postępowaniu kasacyjnym, czyli o granicach tolerancji Sądu Najwyższego dla rażących naruszeń prawa” w: „Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym: materiały Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego 2013”, red. nauk. Karolina Kremens, Jerzy Skorupka, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2013, s. 152-171;
 135. „Odpowiedzi prelegentów” w: „Z problematyki funkcji procesu karnego”, red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 516-518;
 136. „Od obrony formalnej do obrony realnej? Nowa rola obrońcy w projekcie reformy procedury karnej” w: „Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego”, red. nauk. Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 462-473;
 137. „Kontradyktoryjność postępowania odwoławczego w świetle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego Komisji Kodyfikacyjnej z dnia 8 listopada 2012 r. (druk sejmowy nr 870)” w: „Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym”, red. nauk. Paweł Wiliński, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 105-137;
 138. „Karnoskarbowe regulacje dotyczące problematyki zwalczania przemytu” w: „Zwalczanie przemytu : zbiór dobrych praktyk: różne perspektywy – wspólny cel”, red. nauk. Emil W. Pływaczewski, Ewa Kowalewska-Borys, Difin, Warszawa 2013, s. 54-70;
 139. „Znaczenie reformy kodeksu postępowania karnego dla efektywności mediacji” (współaut. Dariusz Kużelewski)
  w: „Mediacja w prawie”, red. Janina Czapska, Maksymilian Szeląg-Dylewski, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 365-376;
  Zaskarżanie wyroków zapadłych w trybach konsensualnych – standard europejski i prawo polskie, Białostockie Studia Prawnicze 2014, z. 15, s. 103-116, Abstract;
 140. „Zasada skargowości” w: „System prawa karnego procesowego, T. 3 cz. 1. Zasady procesu karnego”,  red. nauk. Paweł Wiliński, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 546-634;
 141. „Udział w postępowaniu karnym” (współaut. Piotr Starzyński, Wojciech Zalewski) w: „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz”, red. nauk. Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 130-228;
 142. „Skutki nieefektywnej reprezentacji procesowej oskarżonego w postępowaniu karnym – standard europejski i prawo polskie” w: „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich”, red. Damian Gil, Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014, s. 74-92;
 143. Rola prokuratora w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2014, nr 4, s. 5-33;]
 144. „Parties to criminal proceedings: court culture, professional ethics and the principle of fair trial” w: „Court culture: contemporary problems „, ed. by Anna Piszcz, Temida 2, Białystok 2014, s. 85-101;
 145. „Mylne pouczenie przez organ procesowy pełnomocnika jako niezależna od strony przyczyna uzasadniająca przywrócenie terminu zawitego : (uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 1 października 2013 r., I KZP 6/13)” w: „Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej”, pod red. nauk. Piotra Hofmańskiego przy współpracy Piotra Kardasa i Pawła Wilińskiego, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 309-335;
 146. „Legalizm i oportunizm ścigania a prawo pokrzywdzonego w świetle nowelizacji polskiego ustawodawstwa karnego z 2013 roku” w: „Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin”, pod red. nauk. Tomasza Grzegorczyka, Jacka Izydorczyka, Radosława Olszewskiego, Moniki Zdrojewskiej, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 125-144;
 147. „Directive 2012/29/EU of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime” w:
 148. „Improving protection of victims’ rights : acces to legal aid”, Paweł Wiliński, Piotr Karlik (eds.), Adam Mickiewicz University, Poznań 2014, s. 139-156;
 149. Zasady prowadzenia egzekucji [art. 26-28a, 28b, 28c, 29-55a] (współaut. Dariusz R. Kijowski) w: „Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”,  red. nauk. Dariusz R. Kijowski,  2. wyd., Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 363-519;
 150. „Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości. Poradnik”, red. Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Bartosz Pilitowski, Temida 2, Białystok 2015. – 253 s., Bibliogr.;
 151. Warunki legalności i granice prywatnego gromadzenia dowodów dla celów procesu karnego – sprawozdanie z dyskusji, Maciej Andrzejewski [głos w dyskusji] Andrzej Sakowicz, Cezary Kulesza] w: „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym”, red. Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 153-154;
 152. Vertrauen die Strafgerichte den Gutachten der „privaten Sachverständigen”? (Diskussionsbeitrag) w: Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, hrsg. von Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 251-256;
 153. „Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie – obowiązek czy uprawnienie po dniu 1 lipca 2015 r.” w: „Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. nauk. Paweł Wiliński, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 289-309;
 154. „Środki ochrony ofiar o szczególnych potrzebach w myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE/” w: „Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony”, red. nauk. Lidia Mazowiecka, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 46-68;
 155. „Rola obrońcy w gromadzeniu dowodów i wprowadzaniu ich do podstawy dowodowej orzeczenia sądowego w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego” w: „Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego”, pod red. Marii Rogackiej-Rzewnickiej, Hanny Gajewskiej-Kraczkowskiej, Beaty T. Bieńkowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 266-289;
 156. „Rola obrońcy w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym” w: „Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego, zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji, kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym”, red. Marta Kolendowska-Matejczuk, Karolina Szwarc, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, s. 87-100;
 157. Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – perspektywa obrońcy, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015, z. 2, s. 113-127, Sum.;
 158. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 sierpnia 2014 r., V KZ 29/14 – glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, z. 4 poz. 33, s. 493-503;
 159. „Organizacja społeczna w polskim procesie karnym” (współaut. Dariusz Kużelewski) w: „Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości. Poradnik”, red. Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Bartosz Pilitowski, Temida 2, Białystok 2015, s. 65-87;
 160. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. w: Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. nauk. Walerian Sanetra, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 475-491;
 161. Mediacja jako program sprawiedliwości naprawczej w Polsce : (uwagi na tle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r.) w: Unijne standardy programów sprawiedliwości naprawczej / red. nauk. Lidia Mazowiecka, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 35-56;
 162. Effektive Verteidigung und Rechtsschutz im Ermittlungsverfahren in Polen w: Neue Tendenzen im Strafprozessrecht – Deutschland, Polen und Ukraine / Friedrich-Christian Schroeder, Tina de Vries (Hrsg.), Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015,S. 133-151;
 163. Działania Centrum Sprawiedliwości Naprawczej na etapie postępowania przygotowawczego (współaut. Dariusz Kużelewski) w: Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości. Poradnik, red. Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Barosz Pilitowski, Temida 2, , Białystok 2015, s. 123-139;
 164. Dowód z opinii biegłego w świetle zmian procedury karnej w: Współczesna kryminalistyka: wyzwania i zagrożenia, pod red. nauk. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, Magdaleny Zubańskiej, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015, s. 63-79;
 165. Czy sądy karne ufają opiniom „prywatnych biegłych”? (głos w dyskusji) w: Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, red. Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 245-249;
 166. Bedingungen für Rechtsmässigkeit sowie Grenzen der privaten Beweiserhebung für den Strafprozess – Diskussionbericht / Maciej Andrzejewski; [głos w dyskusji] w: Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / hrsg. von Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 160-161;
 167. Systemy wyboru i mianowania sędziów a problem ich niezawisłości – doświadczenia amerykańskie, angielskie i niemieckie, Białostockie Studia Prawnicze 2016, z. 20A, s. 129-141;
 168. Przebieg postępowania przygotowawczego: udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w: System Prawa Karnego Procesowego. T. 10. Postępowanie przygotowawcze, red. Ryszard A. Stefański, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 926-1011;
 169. Ocena zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzonego (współaut. Piotr Starzyński) w: Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, red. nauk. Lidia Mazowiecka, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 37-50;
 170. Konsensualizm karnoprocesowy w świetle gwarancji rzetelnego procesu – perspektywa komparatystyczna w: Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, pod red. Arkadiusza Wudarskiego, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016, 431-466;
 171. Kara szybka czy kara sprawiedliwa (współaut. Izabela Urbaniak-Mastalerz) w: Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, red. nauk. Iwona Sepioło-Jankowska, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 148-163;
 172.  Efektywna obrona i ochrona praw podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym w Polsce w: Nowe tendencje w prawie karnym procesowym: Niemcy, Polska, Ukraina, red. Friedrich-Christian Schroeder, Tina de Vries, Temida 2, Białystok 2016, s. 145-162;
 173. Obrońca w: System prawa karnego procesowego, tom VI: Strony i inni uczestnicy postępowania, red. nacz. P. Hofmański, red. C. Kulesza, Lexis Nexis Warszawa 2016, s. 862-976.
 174.  Redakcja tomu VI Systemu prawa karnego procesowego (red. nacz. P. Hofmański): Strony i inni uczestnicy postępowania, Lexis Nexis, Warszawa 2016;
 175. Wybrane problemy zaskarżania wyroków zapadłych wskutek porozumień procesowych w postępowaniu karnym skarbowym w: Verba volant, scripta manent: proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 200-216.
 176. Dowód poszlakowy w doktrynie i orzecznictwie sądowym Anglii, Walii oraz Niemiec , Przegląd Sądowy 2017, nr 6, s. 100-114
 177. Ewolucja wybranych procedur dyscyplinarnych w świetle konwencyjnego i konstytucyjnego standardu prawa do sądu ,Białostockie Studia Prawnicze 2017, vol. 22, nr 1, s. 11-22
 178. C. Kulesza, A. Niegierewicz, I. Urbaniak-Mastalerz; Rzetelność postępowania odwoławczego w świetle badań aktowych; Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, nr 2, s. 18-45
 179. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne ,Warszawa : C.H. Beck, 2017.
 180. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne ,Warszawa : C.H. Beck, 2018.
 181. Evidentiary proceedings before the International Criminal Court and the principle of truth (współautor Adrianna Niegierewicz)(w:) Międzynarodowy Trybunał Karny : Humboldt Kolleg Międzynarodowy Trybunał Karny : teoria, praktyka, wyzwania – International Criminal Court : Humboldt Kolleg,  International Criminal Court : theory, practice, challenges / red. nauk. Adam Górski/,Warszawa : Difin, 2017 s. 261-288
 182. Postępowanie dowodowe przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym a zasada prawdy materialnej ( współautor Adrianna Niegierewicz) (w:) Międzynarodowy Trybunał Karny : Humboldt Kolleg Międzynarodowy Trybunał Karny : teoria, praktyka, wyzwania – International Criminal Court : Humboldt Kolleg,  International Criminal Court : theory, practice, challenges / red. nauk. Adam Górski/,Warszawa : Difin, 2017 s.45-72
 183. Apelacja po nowelizacji- rozważania modelowe (w:) Postępowanie karne po nowelizacji z  dnia 11 marca 2016 r. (red. A. Lach), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 227-258.
 184. Wybrane problemy zaskarżania wyroków zapadłych wskutek porozumień procesowych w postępowaniu karnym skarbowym (w:) Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej / red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski/, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017, s. 200-216
 185. Victim-offender Mediation as an Alternative to the Criminal Justice System in Poland, Temida, vol. 21, br. 1, s. 3-22 (współautor D. Kużelewski)
 186. Evolution of the Models of Disciplinary Procedures in the Light of the Conventional and Constitutional Standards of the Right to a Trial, Białostockie Studia Prawnicze 2018, vol.22/1, s.9-22.
 187. Postępowanie apelacyjne w procesie rosyjskim po nowelizacji z 2013 r.; Białostockie Studia Prawnicze 2018, vol. 23, nr 1, s. 81-96
 188. Model postępowania przygotowawczego : perspektywa obrony (w:) Proces karny w dobie przemian : przebieg postępowania / pod red. S. Steinborna i K. Woźniewskiego; Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018; s. 131-150
 189. C. Kulesza, D. Kużelewski, Katarzyna T. Boratyńska, E. Kowalewska-Borys, M. Mańczuk, K. Łapińska, I. Urbaniak-Mastalerz: Ewolucja polskiego modelu postępowania odwoławczego w sprawach karnych (w:) Proces karny w dobie przemian : przebieg postępowania / pod red. S. Steinborna i K. Woźniewskiego; Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018; s. 401-422
 190. Dowody (w:) Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. nauk. Katarzyna Dudka Warszawa : Wolters Kluwer, 2018; s. 332-482
 191. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (w:) Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. nauk. Katarzyna Dudka Warszawa : Wolters Kluwer, 2018; s. 772-930
 192. Przepisy wstępne (w:) Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. nauk. Katarzyna Dudka Warszawa : Wolters Kluwer, 2018; s. 19-116.
 193. Związanie sądu karnego prawotwórczym orzeczeniem sądu gospodarczego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej,  Przegląd Prawa Handlowego 2019, nr 6, s. 20-25,
 194. Conventional model of a fair appeal proceedings in the comparative perspective (w:) Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research : collective monograph / ed. by Cezary Kulesza/, Białystok : Temida 2, 2019, s. 13-54
 195. Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research : collective monograph / ed. by Cezary Kulesza/: Białystok, Temida 2, 2019.
 196. Dowód poszlakowy (w:) System prawa karnego procesowego. T. 8, cz. 1. Dowody / red. nauk. Jerzy Skorupka/: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 404-444
 197. Konflikt między prawami pokrzywdzonego i oskarżonego w perspektywie 10 lat ewolucji polskiego procesu karnego (w:) Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sansu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin (red. naukowa Radosław Olszewski i inni), Warszawa-Łódź 2019, s. 53-70
 198.  C. Kulesza, A. Niegierewicz-Biernacka, Błąd w ustaleniach faktycznych jako podstawa odwoławcza w perspektywie prawnoporównawczej (w:) Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego (red. H. Hajewska-Kraczkowska, M. Rzewnicka-Rogacka), Warszawa: Wolters Kluwer 2019, s. 179-198
 199.  C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne ,Warszawa : C.H. Beck 2020.
 200. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 października 2018 r. (II KK 73/18),  Prok. i Pr. 2019 nr 4, poz. 10, KZS 2019 nr 4, poz. 23, „Studia Iuridica Lublinensia”.